اثر انگشت

    اثرانگشت در تيرماه ١٣٩٧ فعاليت خود را توسط ياس ركنی‌وند آغاز كرد. نقش دست در كارهای او بسيار پررنگ است. همه شمع ها كار دست خودش هستند و ظرافت و يگانگی كار دست هنرمند در آنها مشهود است . همچنين اين شمع‌ها از قالب دست‌های مادرش (دست‌هايی كه در زندگی او بيشترين نقش را دارند) ساخته شده‌اند.