پرشین آتلیه

    پرشین آتلیه با رویکردی که از نگاه طراحی صنعتی بر آمده است چند سالی است با هدف پاسخ به نیازهای مصرف کننده ایرانی با تیکه بر ظرفیت و توانایی کارگاه های کوچک شکل گرفته است.

    گاه در این مسیر با صنایع دستی نیز همراه بوده ولی نه به قصد تکرار میراث با ارزش گذشته  بلکه فقط ظرافت و کیفیت را از صنایع دستی در جهت خلق اشیاء ساده تر وام گرفته است به شکلی که با فرهنگ و زندگی امروز انطباق بیشتری داشته باشد. پرشین آتلیه خود را بیشتر در زمینه طراحی مسئول می داند تا تولید ولی تا امروز تولید را زمین نگذاشته است هر چند بسیار محدود تولید کرده است.