• دانشنامه ی دیزاین
  • دانشنامه ی دیزاین

دانشنامه ی دیزاین

120,000تومان
how to delivery نحوه ارسال کالاها 24-hours تعویض یا بازگشت کالا
مشخصات محصول

توضیحات

ویراسته‌‌‌‌ی میشائیل ارل‌هالف، تیم مارشال

ترجمه‌ی منظر محمدی

کتاب دانشنامۀدیزاین شامل بیش ازسیصدمدخِل مقاله وارکوتاه و بلند است دربارۀ جنبه های گوناگون دیزاین. دیزاین در این کتاب به معنای وسیع کلمه به کار برده شده است. به این ترتیب، به مدخلهایی برمیخوریم همچون «دیزاین بو»،«دیزاین رویداد»،«دیزاین حملونقل»، «دیزاین ایمنی»، «دیزاین علیه جرم» و... بسیاری از مقولاتی که در این کتاب درباره شان بحث شده است در ایران ناشناختهمانده اند و این کتاب شاید درآمدی باشد بر شناخت آنها.