• فشن
  • فشن

فشن

45,000تومان
how to delivery نحوه ارسال کالاها 24-hours تعویض یا بازگشت کالا
مشخصات محصول

توضیحات

ویراسته ی ریکا آرنولد

ترجمه ی منظر محمدی

این کتاب مختصر، با تأ کید بر پوشا ک زنان به عنوان عرصۀغالِب دیزایِن فشن نوشته شده،امانمونه های متعددی از پوشا ک مردان را هم مثال آورده است. این کتاب بر مراحل متأخر توسعۀ فشن تمرکز دارد، اما به پیشینه های مهم آن پیش از سدۀ نوزدهم نیز رجوع میکند تا چگونگی تکامل آن را نشان دهد؛ فشن غربی را همچون صنعت مسلط فشن بررسی میکند، اما در این سلطه نیز تردید میکند و نشان میدهد که چگونه دیگر نظامهای فشن در کنار آن تکامل و با آن همپوشانی یافته اند. من خواننده را با عرصه های به هم پیوستۀ صنعت فشن آشنا میکنم؛ نشان میدهم که فشن چگونه دیزاین میشود، ساخته میشود، و به فروش میرسد و ارتباط آن را با زندگی اجتماعیفرهنگیمان بررسی میکنم.